Apartamentare/Reapartamentare

Nevoia de apartamentare si/sau reapartamentare apare in cazul constructiilor condominiu, unde se se infiinteaza o Carte Funciara Colectiva pentru intreaga constructie, cu partilie indvize comune, aferente, si cate o Carte Funciara individuala pentru fiecare proprietate individuala care poate fi reprezentata din :

• apartament

• spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta.

Condominiu este un imobilul format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele proprietati sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se intocmesc o carte funciara colectiva si cate o carte funciara individuala pentru fiecare unitate individuala aflata in proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz.

Constituie condominiu:

•    un corp de cladire multietajat sau, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna, fiecare tronson cu una sau mai multe scari din cadrul acestuia;

•     un ansamblu rezidential format din locuinte si constructii cu alta destinatie, individuale, amplasate izolat, insiruit sau cuplat, in care proprietatile individuale sunt interdependente printr-o proprietate comuna fortata si perpetua.

Calculul Partilor Indivize Comune este urmatorul:

I. Pentru proprietăţile comune:

Cpc = Ki x STpc ,unde Ki = Suap/STuap

II. Pentru terenul de sub construcţie:

Cpt = Ki x St ,unde St = S(construită la sol) + S(trotuar)

Cpc – cota-parte proprietate din părţile comune ale clădirii/blocului aferentă fiecărui apartament sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din condominiu;

Suap – suprafaţa utilă a apartamentului sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din condominiu;

STuap – suprafaţa utilă a tuturor apartamentelor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din condominiu;

STpc – suprafaţa totală proprietate comună din condominiu;

Cpt – cotă-parte proprietate teren;

Ki – coeficient cotă-parte proprietate părţi comune, specifică pentru fiecare apartament sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din condominiu, respectiv a terenului aferent.

Procedura de calcul a cotei de proprietate aferentă unei locuinţe sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă dintr-o clădire sau bloc care se constituie în condominiu are la bază prevederile art. 45 din Normele metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 400/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Suprafaţa utilă a apartamentului (Suap) este suma tuturor suprafeţelor utile ale încăperilor cuprinzând: camera de zi, dormitoare, băi, WC, duş, bucătărie, spaţii de depozitare şi de circulaţie din interiorul locuinţei. Nu se cuprind: suprafaţa logiilor şi a balcoanelor, pragurile golurilor de uşi, ale trecerilor cu deschideri până la 1.00 m, nişele de radiatoare, precum şi suprafeţele ocupate de sobe şi cazane de baie (câte 0,50 m2 pentru fiecare sobă şi cazan de baie), în cazul în care încălzirea se face cu sobe. În cazul locuinţelor duplex nu se cuprinde rampa de acces, conform Anexei nr. 1 din Legea locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Proprietatea comună include toate părţile din condominiu care nu sunt părţi dintr-un apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă. Apartamentul sau spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă (Suap), împreună cu cota-parte indiviză din proprietatea comună (Cpc), inclusiv terenul (Cpt), reprezintă parcela individuală de proprietate imobiliară.

Inapoi la servicii

Trasari limite de proprietate (Tarusare)

Trasarea unui imobil reprezintă operaţia topografica de materializare a punctelor care delimitează imobilul, folosind diferite repere: borne, ţăruşi, buloane, picheţi etc. Aceasta se execută utilizând instrumente topografice de vizat şi de măsurat.

Operaţia de trasare se finalizează cu emiterea unui „Proces verbal de trasare”, eliberat în 2 exemplare (unul la client, iar unul rămâne la persoana autorizată care a executat trasarea).

Inapoi la servicii

Scoaterea din circuitul agricol

Scoaterea unui teren din circuitul agricol presupune schimbarea categoriei de folosinţă din, de exemplu, „agricol”, în „curţi, construcţii”. Introducerea în intravilanul unei localităţi se face pe baza unui Plan de urbanism general, zonal sau de detaliu (PUG, PUZ sau PUD).

Scoaterea din circuitul agricol se compune din 2 avize şi scoaterea propriu-zisă: aviz ANIF (Administratia Natională a Îmbunătăţirilor Funciare) , aviz OCPI(sau in iasi ANCPI Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară) şi scoaterea care este realizată de OSPA(Oficiul Pentru Studii Pedologice şi Agrochimice).

Inapoi la servicii

Planuri de amplasament si delimitare a imobilului

Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate,  este schita  unui imobil, realizat pe baza unor masuratori topografice executate de o persoana autorizata.  Cuprinde:  schita terenului, coordonate punctelelor, suprafata imobilului, categoria de folosinta,  adresa bunului imobil, date referioare la constructii (daca este cazul) si mentiuni in ceea ce priveste terenul si/sau constructia.

Este parte a unei documentatii de cadastru si este avizat de oficiu de cadastru.

Inapoi la servicii

Relevee pentru case si apartamente

Măsurarea, desenarea și reprezentarea la scară a elementelor unei construcții, ale unui ansamblu de construcții sau ale unui detaliu constructiv.

Schiță în care sunt reprezentate la scară detaliile unei unei constructii (casa, apartament, hala, etc.)

Acest serviciu are drept scop determinarea cu exactitate a suprafetelor utile si a celor totale ale constructiilor.
In suprafata utila (locuibila) nu intra balcoanele, logiile, casa scarilor, casa liftului, etc.

Se masoara cu exactitate dimensiunile incaperilor si grosimile peretilor, pe baza lor intocmindu-se releveul (planul) constructiei.

Inapoi la servicii

Ridicari topografice – Autorizatii de construire

Tehnica măsurătorilor unei porțiuni a scoarței Pământului, cu determinarea poziției elementelor scoarței terestre pe suprafețe mici (considerate plane), precum și cu tehnica reprezentării grafice sau numerice a suprafețelor măsurate, în scopul întocmirii de hărți și planuri; descrierea amănunțită a unui loc sub raportul așezării, configurației etc.; modul în care sunt dispuse în spațiu elementele unui ansamblu.

Obiectul ridicarilor topografice îl constituie întocmirea hartilor si planurilor pentru o anumita suprafata de teren si presupune un ansamblu de lucrari de proiectare, masuratori, calcule si raportare.

Inapoi la servicii

Atribuiri de numar cadastral

Operatiunea de atribuire numar cadastral consta in avizul tehnic si identificatorul unic numeric- numarul cadastral pe care Serviciul de Cadastru din cadrul OCPI le acorda documentatiei intocmite pentru un bun imobil de o persoana cu drept de semnatura pe baza masuratorilor efectuate.

Inscrierea in Cartea Funciara este inregistrarea in Registrul de Carte Funciara a bunului imobil, dupa ce acesta a primit numar cadastral. Prin aceasta actiune se face public dreptul de proprietate,ipoteca,superficie,etc.. asupra unui bun imobil.

Inapoi la servicii

Inscrierea unei constructii definitive pe un teren inscris in cartea funciara

Reprezintă operaţiunea de întabulare (înscriere în cartea funciară) a unei construcţii noi sau vechi.  Pentru constructiile vechi, adica cele dinainte de anul 2000, nu este necesara Autorizatie de Construire. Inscriere in cartea funciara se face pe baza Certificatului de Atestare a Edificarii Constructiei, sau pe copia din Registrul Agricol.

La inscrierea constructiilor condominiu, in cartea funciara, se infiinteaza o Carte Funciara Colectiva pentru intreaga constructie, cu partilie indvize comune, aferente, si cate o Carte Funciara individuala pentru fiecare proprietate individuala care poate fi reprezentata din :
• apartament
• spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta.

Condominiu este un imobilul format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele proprietati sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se intocmesc o carte funciara colectiva si cate o carte funciara individuala pentru fiecare unitate individuala aflata in proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz.

Constituie condominiu:

• un corp de cladire multietajat sau, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna, fiecare tronson cu una sau mai multe scari din cadrul acestuia;

• un ansamblu rezidential format din locuinte si constructii cu alta destinatie, individuale, amplasate izolat, insiruit sau cuplat, in care proprietatile individuale sunt interdependente printr-o proprietate comuna fortata si perpetua.

 

Inapoi la servicii