Legea cadastrului a fost din nou modificata

Legea 7/1006 a fost modificata din nou in 27 iulie prin Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare.

Astfel, art. 1 a fost modificat partial oferind descrieri mai exacte anumitor termeni, printre cele mai importante fiind:

Art. 1, alin. (2) Cadastrul realizează identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale.


Art. 1, alin. (3) Cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor şi înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legătură cu imobilele.

Art. 1, alin. (4) Evidenţa imobilelor înscrise în planul cadastral şi în cartea funciară se realizează şi se actualizează din oficiu, la cererea persoanelor interesate sau la iniţiativa autorităţilor
publice. Autorităţile publice şi titularii de drepturi asupra imobilelor au obligaţia de a sprijini crearea şi actualizarea cadastrului prin punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a datelor şi informaţiilor deţinute. Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să acorde sprijin informaţional, tehnic şi de altă natură, în limitele competenţelor, la crearea şi actualizarea sistemului de cadastru şi carte funciară.

A fost eliminat termenul de parcela prin abogarea alin. (7) cat si din definitia imobilului in sensul prezentei legi.

Art. 2 contine in princial modificari cu privire la sistemul integrat de cadastru si carte funciara prin care se realizeaza si publicitatea imobiliara, care asigura opozabilitatea drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice, precum si a oricaror raporturi juridice supuse publicitatii, referitoare la imobil.

Art. 3, alin (3) În subordonarea oficiilor teritoriale, la nivelul fiecărei circumscripţii judecătoreşti va funcţiona cel puţin un birou de cadastru şi publicitate imobiliară, denumit în continuare birou teritorial.
Prin alin. 3^1 si 3^2, art. 3, sunt introduse noi reglementari avand ca scop specializarea relatiilor de colaborare dintre unitatea administrativ-teritoriala, instantele de judecata, notarii publici si ANCPI sau OCPI.
ANCPI va pune la dispozitie atat notarilor, instantelor de judecata, institutiilor locale cat si persoanelor fizice sau juridice serviciile de cadastru si publicitate imobiliara ON-LINE. Urmeaza sa fie reglementata si aceasta procedura prin ordin al directorului Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Cererile de inscriere, precum si cele pentru obtinerea de informatii se vor putea face si in format electronic, fiind inregistrate si procesate cu efecte juridice echivalente. Comunicările incheierilor, extraselor, copiilor de pe acte sau planuri se pot face in format electronic sau pe suport hartie, conform solicitării.
In subordinea Agentiei Nationale functioneaza Centrul National de Cartografie, ca institutie cu personalitate juridica, care preia intreg patrimoniul si personalul Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie.

Prin noile modificari se reglementeaza plata onorariilor si tarifelor in vederea eliberarii certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a posesorului ca proprietar si in vederea dezbaterii procedurilor succesorale necesare finalizarii inregistrarilor sistematice. Acestea se vor face de catre ANCPI, din sumele alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinatie.  Cuantumul onorariilor si tarifelor ce se vor percepe pentru fiecare procedura in parte se va stabili prin protocol incheiat intre Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, care se va publica in Monitorul Oficial. Tarifele, taxele, precum si onorariilor notariale percepute exclusiv in cadrul lucrarilor sistematice de cadastru efectuate in vederea inscrierii in cartea funciara care nu sunt purtatoare de TVA.
Art. 8, alin. (15) Se instituie Programul naţional de cadastru şi carte funciară, în scopul eliberării certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari şi, după caz, a dezbaterilor succesorale, a întocmirii documentaţiilor cadastrale şi a înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.
Art. 8, alin. (15^1) Programul prevăzut la alin. (15) se realizează pe baza strategiei Agenţiei Naţionale, aprobate de consiliul de administraţie, iar finanţarea cheltuielilor privind realizarea acestuia se asigură din bugetul de stat prevăzut la alin. (2), precum şi din alte surse financiare alocate din bugetul unităţilor administrativ-teritoriale sau din surse internaţionale.

Angajatilor Agentiei Nationale si ai unitatilor subordonate le este interzis sa instrumenteze cauzele in care beneficiari sunt ei sau sotul/sotia, rudele sau afinii pana la gradul al treilea inclusiv, persoanele juridice la care ei ori
una dintre persoanele mentionate anterior detin calitatea de actionari, asociati, directori sau administratori, precum si cauzele care au ca obiect documentatii întocmite de ei anterior dobandirii calitatii de salariat al institutiei, de
persoanele fizice autorizate care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al treilea inclusiv cu acestia ori de persoanele juridice autorizate la care ei sau una dintre persoanele mentionate anterior detin calitatea de actionari,
asociati, directori sau administratori.

La art. 20 se introduc urmatoarele aliniate

(3) Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza înscrisului autentic notarial sau a certificatului de moştenitor, încheiate de un notar public în funcţie în România, a
hotărârii judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă sau pe baza unui act emis de autorităţile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta, prin care s-au constituit ori transmis în mod valabil.
(4) Drepturile reale înscrise în baza unor acte juridice în care părţile au stipulat rezilierea sau rezoluţiunea în baza unor pacte comisorii se radiază în baza unei:
a) declaraţii în formă autentică a părţilor;
b) încheieri întocmite în formă autentică prin care notarul public constată îndeplinirea pactului comisoriu;
c) hotărâri judecătoreşti irevocabile.

Se introduc notinuile de apartamentare si subapartamentare astfel: Operaţiunea de împărţire a unei construcţii – condominiu în mai multe unităţi individuale se numeşte apartamentare. Operaţiunea de împărţire a unei unităţi individuale în mai multe unităţi individuale noi se numeşte subapartamentare. Aceste operaţiuni se fac în baza unei documentaţii cadastrale şi a actului autentic, întocmite în condiţiile legii.

In cazul respingerii de catre BCPI local a inscrierii sau radierii unui act sau fapt juridic, persoana interesata poate sa depune cerere de reexaminare si totodata, la cererea registratorului-sef, sa completeze dosarul cu acte in vederea solutionarii cat mai corecte a reexaminarii. Daca cel in cauza primeste respingere cu privire la documentatia depusa poate formula o plangere care va fi inaintata catre OCPI. Acesta din urma este obligat sa inainteze plangerea catre judecatoria competenta. Din pacate nici prin aceasta modificare nu s-a dat un termen in care OCPI sa depuna plangerea la judecatorie. In continuarea cea mai buna solutie ramane formularea cerererii de chemare in judecata si depunerea acesteia direct la judecatoria competenta.

Art. 55 Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza autorizaţiei de construire şi a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor semnat de reprezentantul autorităţii locale sau a unui certificat eliberat de autoritatea locală pe raza căreia este edificată construcţia, precum şi a unei documentaţii cadastrale.

Prin legea 133/2012 se introduce o procedura speciala prin care persoana care poseda un imobil ca proprietar necontestat va fi inscrisa in cartea funciara pe baza procedurii certificarii de fapte indeplinite de notarul public.
Constatarea ca posesorul este cunoscut ca proprietar al imobilului, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar necontestat, se indeplineste de catre notarul public, la sesizarea oficiului teritorial, prin eliberarea certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a posesorului ca proprietar, in baza caruia se intabuleaza dreptul de proprietate. Eliberarea certificatului de catre notarul public se face dupa expirarea termenului de solutionare a contestatiilor cu privire la posesor sau a cererilor de rectificare, adresate instantei de judecata.

In ceea ce priveste lucrarile de cadastru general, in cazul imobilelor ai caror proprietari, posesori sau alti detinatori nu pot fi identificati cu ocazia efectuarii din oficiu a lucrarilor de cadastru, dreptul de proprietate se va inscrie provizoriu in favoarea unitatii administrativ-teritoriale, dreptul de proprietate putand fi intabulat ulterior, la cerere.

In final, se prelungeste pana la data de 31 decembrie 2020, termenul in care titularii sarcinilor inscrise in registrele de transcriptiuni-inscriptiuni vor putea solicita deschiderea cartilor funciare pentru imobilele in cauza, in conditiile legii, si transcrierea sarcinilor valabile, cu scutire de la plata tarifelor. De asemenea, pana la data de 31 decembrie 2020, se vor realiza receptia documentatiilor cadastrale si deschiderea cartilor funciare, cu scutire de la plata tarifelor, din oficiu sau la cererea titularilor.

 

 Varianta completa a Legii 7/1996, actualizata la zi o gasiti aici

 

Posted in Stiri.