Titlul 1, CAPITOLUL III Organizarea lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara

Art. 9

(1) Functia tehnica a cadastrului se realizeaza prin determinarea, pe baza de masuratori, a pozitiei limitelor dintre imobilele invecinate. Lucrarile de masuratori se executa prin orice metoda grafica, numerica, fotogrammetrica sau combinate.

(2) Documentatiile cadastrale determina suprafata terenurilor si constructiilor, rezultata din masuratori.

(3) In cadrul functiei economice a cadastrului se evidentiaza elementele tehnice necesare stabilirii valorilor impozabile ale imobilelor sau, dupa caz, a impozitelor sau taxelor pentru aceste imobile.


(4) Functia juridica a cadastrului se realizeaza prin identificarea proprietarilor, respectiv a posesorilor imobilelor si prin inscrierea acestora in evidentele cadastrale, in scopul inscrierii in cartea funciara.

 

Art. 10

(1) Inceperea lucrarilor de inregistrare sistematica se stabileste prin ordinul directorului general al Agentiei Nationale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si cuprinde identificarea unitatii administrativ-teritoriale si a sectorului sau, dupa caz, a sectoarelor cadastrale in care se vor desfasura lucrarile.

(2) Procedura detaliata de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si cuprinde, in principal, urmatoarele etape:

a) instiintarea proprietarilor, respectiv a posesorilor si a altor detinatori, dupa caz, privind inceperea lucrarilor, prin intermediul campaniei de informare publica, organizata si desfasurata la nivel national si local;

b) identificarea limitelor unitatii administrativ-teritoriale;

c) stabilirea sectoarelor cadastrale;

d) integrarea de catre persoana autorizata sa execute lucrarile de cadastru a tuturor informatiilor tehnice si juridice preluate de la oficiul teritorial, autoritatile si institutiile publice sau de la alte persoane fizice si juridice;

e) identificarea amplasamentelor imobilelor in cadrul sectoarelor cadastrale;

f) identificarea titularilor drepturilor reale, a posesorilor si a altor detinatori, precum si preluarea actelor in original sau in copie legalizata a acestora;

g) sesizarea camerei notarilor publici de catre oficiul teritorial, in cazul succesiunilor nedezbatute, in vederea repartizarii cauzei succesorale notarului public competent;

h) actualizarea informatiilor culese din teren cu cele din inregistrarea sporadica si intocmirea documentelor tehnice cadastrale;

i) receptia documentelor tehnice cadastrale de catre oficiile teritoriale;

j) publicarea si afisarea, in conditiile legii, a documentelor tehnice cadastrale;

k) inregistrarea si solutionarea contestatiilor privind calitatea de posesor sau a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, publicate si afisate;

l) modificarea continutului documentelor tehnice cadastrale, in urma solutionarii cererilor de rectificare, si actualizarea evidentei conform lucrarilor de inregistrare in cadastru si in cartea funciara realizate la cerere, in perioada de afisare;

m) eliberarea de catre notarul public a certificatelor pentru inscrierea in cartea funciara a posesorilor ca proprietari;

n) inchiderea lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara;

o) deschiderea noilor carti funciare;

p) inchiderea vechilor evidente, prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;

r) comunicarea incheierii de inscriere, a extrasului de carte funciara pentru informare, precum si a extrasului din noul plan cadastral;

s) arhivarea documentelor care stau la baza lucrarilor de cadastru si inscriere in cartea funciara.

(3) Lucrarile tehnice de cadastru se realizeaza utilizand reprezentarea grafica a limitelor unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a limitelor intravilanelor, detinute de oficiile teritoriale. Hotarele unitatilor administrativ-teritoriale sunt delimitate si marcate de catre comisia de delimitare, stabilita in acest scop prin ordin al prefectului. Delimitarea unitatilor administrativ-teritoriale se face prin materializarea la teren a limitelor recunoscute de catre acestea, in conditiile legii. Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de delimitare se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(4) Hotarele mentionate in procesele-verbale de delimitare semnate de membrii comisiei prevazute la alin. (3) si recunoscute reciproc de catre reprezentantii unitatilor administrativ-teritoriale devin oficiale si sunt utilizate in activitatea autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale.

(5) In cazul in care limitele unitatilor administrativ-teritoriale sunt contestate, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a litigiilor care sunt deduse judecatii, autoritatile si institutiile publice centrale si locale vor folosi limitele unitatilor administrativ-teritoriale utilizate de oficiile teritoriale in activitatea de receptie a documentatiilor cadastrale si de inscriere in cartea funciara.

(6) In cazul in care limitele unitatilor administrativ-teritoriale sunt necontestate, aceastea raman definitive si reprezinta limitele oficiale ale respectivei unitati administrativ-teritoriale.

(7) Modificarea limitelor teritoriale ale unitatilor administrativ-teritoriale priveste infiintarea, reinfiintarea sau reorganizarea unitatilor administrativ-teritoriale, care se organizeaza potrivit legii.

(8) Lucrarile de specialitate stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale pot fi executate si de catre persoanele autorizate in acest scop:

a) din aparatul de specialitate al primarului;

b) de la nivelul structurilor judetene cu personalitate juridica ale structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, recunoscute ca fiind de utilitate publica;

c) din cadrul Centrului National de Cartografie.

(9) In cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica in cadastru si cartea funciara, reprezentarea grafica a imobilelor inregistrate anterior in planul cadastral sau topografic si in cartea funciara poate fi corectata fara acordul proprietarilor, in situatia in care aceasta nu coincide cu situatia reala constatata la teren.

(10) Cu ocazia realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica, compensarea suprafetelor, erorile materiale, precum si erorile de pozitionare a imobilelor pentru care au fost emise titluri de proprietate potrivit legilor de restituire a proprietatilor funciare pot fi realizate si, respectiv, corectate cu acordul proprietarului in cauza, exprimat prin inscris incheiat in forma autentica notariala, tinand seama de situatia de fapt si pe baza planului parcelar modificat de persoana autorizata sa execute lucrari de cadastru.

(11) Planul parcelar astfel modificat se aproba prin hotarare a comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, dupa solutionarea contestatiilor. In cazul in care imobilul dobandit prin titlul de proprietate a fost instrainat, la inscrierea in documentele tehnice cadastrale si in cartea funciara va fi suficienta prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobilul in cauza.

(12) In cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica in cartea funciara se inscriu suprafetele rezultate din masuratori.

 

Art. 11

(1) Documentele tehnice ale cadastrului se intocmesc pentru fiecare sector cadastral si evidentiaza situatia de fapt constatata de comisia care a desfasurat lucrarile de cadastru si constituie temeiul inregistrarii din oficiu a imobilelor in evidentele de cadastru si in cartea funciara. Documentele tehnice sunt:

a) planul cadastral;

b) registrul cadastral al imobilelor;

c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor si al altor detinatori.

(2) Autoritatile si institutiile publice centrale si locale au obligatia de a pune la dispozitia Agentiei Nationale, gratuit, datele, informatiile si copiile certificate ale documentelor referitoare la sistemele informationale specifice domeniilor proprii de activitate, pentru lucrarile sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara.

(3) Primarul unitatii administrativ-teritoriale in care se desfasoara lucrarile de cadastru are obligatia sa instiinteze detinatorii imobilelor, prin afisare si prin alte mijloace de publicitate, cu privire la obligatia acestora, respectiv:

a) de a permite accesul specialistilor sa execute masuratorile;

b) de a prezenta actele juridice referitoare la imobile;

c) de a identifica limitele imobilelor impreuna cu echipele care realizeaza lucrarile de specialitate;

d) de a verifica informatiile privitoare la imobilele pe care le detin, in etapa de publicare a documentelor tehnice cadastrale.

(4) In vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica de cadastru, secretarul unitatii administrativ-teritoriale va comunica, in termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici in a carei circumscriptie teritoriala defunctul si-a avut ultimul domiciliu o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, care va cuprinde:

a) numele, prenumele si codul numeric personal ale defunctului;

b) data decesului, in format zi, luna, an;

c) data nasterii, in format zi, luna, an;

d) ultimul domiciliu al defunctului;

e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului inregistrate in evidentele fiscale sau, dupa caz, in registrul agricol;

f) date despre eventualii succesibili, in format nume, prenume si adresa la care se face citarea.

(5) Atributia prevazuta la alin. (4) poate fi delegata de catre secretarul primariei unuia dintre ofiterii de stare civila.

(6) Primarul va urmari indeplinirea acestor atributii de catre secretarul primariei sau, dupa caz, ofiterul de stare civila delegat si va aplica sanctiunile disciplinare corespunzatoare.

(7) Neindeplinirea atributiilor prevazute la alin. (4) atrage sanctionarea disciplinara si contraventionala a persoanei responsabile.

(8) Daca proprietarii, posesorii sau alti detinatori nu se prezinta, identificarea limitelor imobilelor se va face in lipsa acestora. Primarul unitatii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, elibereaza certificate si furnizeaza gratuit echipelor de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru date si informatii cuprinse in:

a) registrul agricol;

b) registrul de rol nominal unic;

c) nomenclatura stradala;

d) listele cuprinzand urmatoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal sau, dupa caz, numarul de identificare fiscala, adresa domiciliului pentru persoanele fizice, respectiv denumirea, adresa sediului si codul de inregistrare fiscala sau, dupa caz, codul unic de inregistrare, in cazul persoanelor juridice;

e) orice alte informatii si evidente care ar putea fi necesare realizarii lucrarii sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara.

(9) Comisia care efectueaza lucrarile de cadastru si identifica proprietarii, posesorii sau alti detinatori este formata din reprezentanti ai persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru si cel putin un reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale. Receptia tehnica se realizeaza de catre specialisti ai oficiului teritorial. Comisia de receptie va fi numita prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale si va verifica lucrarile sistematice de cadastru executate. Aceasta verificare se va putea face si in etape, pe sectoare cadastrale, inainte de terminarea lucrarilor cadastrale la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, in masura in care persoana autorizata a finalizat lucrarile in unitatea administrativ-teritoriala sau intr-o parte a acesteia. Dupa receptia documentelor tehnice cadastrale, oficiul teritorial le va transmite autoritatii administratiei publice locale in vederea publicarii, pentru a fi facute cunoscute persoanelor interesate sa solicite eventuale rectificari sau contestari ale acestora.

(10) Reprezentantii persoanei autorizate efectueaza lucrarea de cadastru, care consta in identificarea si masurarea imobilelor, preiau o copie legalizata a documentelor, prelucreaza datele obtinute si intocmesc documentele tehnice cadastrale pentru fiecare sector cadastral in parte. Copiile legalizate ale documentelor se vor prelua numai daca acestea nu exista in arhiva oficiului teritorial sau a primariei.

(11) Reprezentantii autoritatilor si institutiilor publice, ai regiilor autonome si ai societatilor comerciale cu capital partial de stat, precum si ai altor entitati care detin terenuri in administrare, aflate in proprietatea statului roman sau a unitatilor administrativ-teritoriale, au obligatia de a participa la identificarea si masurarea imobilelor in cauza.

(12) Primarul unitatii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, identifica proprietarii, posesorii sau alti detinatori ai imobilelor si pune la dispozitie informatiile si evidentele necesare detinute de primarie, prin eliberarea de certificate sau orice alte documente necesare lucrarii sistematice de cadastru.

(13) Primarul va contrasemna documentele tehnice cadastrale, anterior receptionarii de catre oficiul teritorial, in vederea certificarii veridicitatii informatiilor privitoare la imobile si la proprietari, posesori, respectiv alti detinatori, care au fost furnizate de catre acesta. Contrasemnarea documentelor tehnice cadastrale are drept consecinta insusirea tuturor datelor cu privire la terenuri si constructii, precum si eliminarea procedurilor administrative de emitere a unor certificate confirmative, cum ar fi: certificatul de atestare fiscala, certificatul de atestare a existentei constructiilor si alte asemenea.

(14) Eliberarea tuturor actelor necesare si contrasemnarea documentelor tehnice cadastrale de catre primar, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate, se fac in termen de 30 de zile de la inregistrarea solicitarii.

(15) Inspectorul de cadastru verifica lucrarile la teren executate de catre persoanele autorizate.

(16) Pentru persoanele fizice, listele prevazute la alin. (8) lit. d) se asigura de catre serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, la solicitarea primarilor.

 

Art. 111

(1) Persoana care poseda un imobil ca proprietar necontestat va fi inscrisa in cartea funciara pe baza procedurii certificarii de fapte indeplinite de notarul public, procedura prin care se constata ca posesorul este considerat proprietar.

(2) Constatarea ca posesorul este cunoscut ca proprietar al imobilului, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar necontestat, se indeplineste de catre notarul public, la sesizarea oficiului teritorial, prin eliberarea certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a posesorului ca proprietar, in baza caruia se intabuleaza dreptul de proprietate.

(3) In cazul in care in perioada de afisare s-a formulat contestatie cu privire la calitatea de posesor, iar aceasta este insotita de dovada sesizarii instantei de judecata, cu privire la obiectul contestatiei, oficiul nu va mai solicita notarului public eliberarea certificatului prevazut la alin. (2), registratorul procedand in conditiile alin. (4). Contestatia se poate formula numai cu privire la calitatea de posesor, iar lipsa dovezii contestatarului ca s-a adresat instantei de judecata atrage respingerea contestatiei de catre oficiul teritorial si solicitarea de catre acesta a eliberarii certificatului. Eliberarea certificatului de catre notarul public se face dupa expirarea termenului de solutionare a contestatiilor cu privire la posesor sau a cererilor de rectificare, la solicitarea oficiului teritorial si pe baza urmatoarelor documente atasate in copie certificata cererii:

a) adeverinta din care sa rezulte ca:

(i) s-a indeplinit procedura de afisare a documentelor tehnice ale cadastrului in care se inscriu informatiile cu privire la imobile si posesorii acestora, precum si faptul ca posesorii nu au fost contestati;

(ii) nu s-au formulat contestatii sau cereri de rectificare cu privire la posesie;

b) planul cadastral al sectorului cadastral in care este situat imobilul, intocmit de catre persoana autorizata sa execute lucrarile de cadastru, verificat si avizat de catre oficiul teritorial;

c) certificatul eliberat de primaria in a carei raza teritoriala este situat imobilul, din care sa rezulte ca:

(i) posesorul este cunoscut ca detine imobilul sub nume de proprietar;

(ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost inscris in evidente ca fiind in domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;

d) declaratia pe propria raspundere a posesorului, data in forma autentica, prin care acesta declara ca:

(i) poseda imobilul sub nume de proprietar;

(ii) este sau nu casatorit; in cazul in care este casatorit, va preciza si regimul matrimonial;

(iii) nu a instrainat sau grevat imobilul;

(iv) imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;

(v) imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;

(vi) imobilul este detinut sau nu pe cote-parti; in cazul in care imobilul este detinut pe cote-parti, toti posesorii vor declara intinderea cotelor;

(vii) inscrisul doveditor al posesiei provine de la partile semnatare ale acestuia; in cazul in care nu exista inscris doveditor, va declara ca nu detine si nu are cunostinta de existenta unui astfel de inscris;

e) inscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma in care este intocmit, atunci cand acesta exista;

f) copie de pe actele de identitate si stare civila.

(4) Daca dreptul posesorului este contestat sau notarul public refuza emiterea certificatului prevazut la alin. (2), se va proceda la notarea posesiei faptice in favoarea posesorului, in conformitate cu documentele prevazute la alin. (3), precum si la notarea contestatiei si a actiunii civile inregistrate la instanta competenta sau, dupa caz, a incheierii notariale de respingere. In acest caz, oficiul teritorial va inainta instantei documentele tehnice privitoare la imobilul in cauza.

(5) In cazul prevazut la alin. (4) dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, in urmatoarele conditii:

a) din oficiu, la implinirea unui termen de 5 ani de la momentul notarii in cartea funciara, daca nu a fost notat niciun litigiu prin care se contesta inscrierile din cartea funciara;

b) la cerere, in baza actului de proprietate, a certificatului prevazut la alin. (2) sau in temeiul hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.

(6) Raspunderea pentru autenticitatea si veridicitatea actelor si procedurilor care stau la baza emiterii certificatului de inscriere in cartea funciara a posesorului ca proprietar revine oficiului si, dupa caz, persoanei autorizate sa execute lucrarile de cadastru sau primarului.

(7) Procedura prin care se constata ca posesorul este considerat proprietar se stabileste prin protocol incheiat intre Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania. Protocolul se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale si hotarare a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(8) Dispozitiile alin. (1)–(6) nu se aplica imobilelor din patrimoniul statului sau al unitatii administrativ-teritoriale, care se inscriu in baza actelor juridice prevazute de lege.

(9) Dispozitiile alin. (1)–(6) se aplica si in cazul imobilelor imprejmuite pentru suprafetele detinute in plus, cu exceptia imobilelor care au facut obiectul legilor de restituire a proprietatii.

(10) In cazul imobilelor ai caror proprietari, posesori sau alti detinatori nu pot fi identificati cu ocazia efectuarii din oficiu a lucrarilor de cadastru, dreptul de proprietate se va inscrie provizoriu in favoarea unitatii administrativ-teritoriale. In acest caz, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, la cerere, in baza unei documentatii care va cuprinde:

a) identificarea imobilului in planul cadastral, in scopul de a certifica faptul ca imobilul din actul de proprietate corespunde cu cel din plan;

b) actul care atesta dreptul de proprietate;

c) certificatul prin care se atesta ca imobilul este inregistrat in evidentele fiscale sau, dupa caz, in registrul agricol, eliberat de primarul unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasat acest imobil.

 

Art. 112

(1) Documentele tehnice pentru fiecare sector cadastral se afiseaza, prin grija oficiului teritorial, la primaria unitatii administrativ-teritoriale in cauza. In regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, titularii sarcinilor inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara vor solicita transcrierea acestora in cartile funciare, in termen de 30 de zile de la afisare. Prin sarcini se intelege ipotecile, privilegiile, somatiile, sechestrele, litigiile si orice acte juridice inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara.

(2) Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formuleaza in termen de 30 de zile de la afisare, in scris, si sunt insotite de documente doveditoare. Oficiul teritorial solutioneaza cererile de rectificare in termen de 30 de zile de la terminarea perioadei de afisare, prin proces-verbal care face parte integranta din incheierea de inscriere din oficiu in cartea funciara. Pentru solutionarea cererilor de rectificare, reprezentantii persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru coopereaza cu reprezentantii unitatii administrativ-teritoriale, cu Camera Notarilor Publici si cu oficiul teritorial.

(3) Incheierea de carte funciara poate fi atacata cu plangere, in termen de 15 zile de la comunicare. Dispozitiile art. 50 alin. (21) si (22) se aplica in mod corespunzator.

(4) Inscrierea in cartea funciara se face din oficiu, dupa finalizarea lucrarilor de cadastru pentru fiecare sector cadastral si dupa expirarea termenului de solutionare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, conform unui regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale. Directorul general al Agentiei Nationale poate emite instructiuni cu privire la modul de lucru in cadrul lucrarilor de cadastru.

(5) Raspunderea pentru corectitudinea intocmirii documentelor tehnice ale cadastrului si pentru corespondenta acestora cu realitatea din teren, precum si pentru identificarea limitelor imobilelor in concordanta cu actele juridice puse la dispozitie de detinatori revine persoanei autorizate sa execute lucrari de specialitate.

Art. 113

(1) De la data deschiderii cartilor funciare din oficiu, registrele de transcriptiuni si inscriptiuni, cartile funciare si orice alte evidente de cadastru si publicitate imobiliara se vor inlocui, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral si noile carti funciare. Vechile evidente se pastreaza in arhiva biroului teritorial si pot fi consultate pentru istoric. Identificarea si numerotarea imobilelor cuprinse in titlurile de proprietate emise in baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri si alte evidente cadastrale si de publicitate imobiliara anterioare realizarii cadastrului si deschiderii noilor carti funciare isi pierd valabilitatea.

(2) Sarcinile care sunt stinse prin implinirea termenului sau din orice alt motiv nu vor mai fi inscrise in cartile funciare, iar daca s-au inscris, acestea vor fi radiate la cererea proprietarului imobilului, a oricarei persoane interesate sau din oficiu.

(3) In cazul imobilelor inscrise in cartea funciara ca urmare a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica pe unitatea administrativ-teritoriala respectiva, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciara. Dovada delimitarii unui imobil fata de alte imobile se face numai cu extrasul din planul cadastral.

Art. 12

Registrul cadastral al imobilelor si planul cadastral stau la baza completarii sau, dupa caz, a intocmirii din oficiu a cartilor funciare, la finalizarea masuratorilor cadastrale la nivelul sectoarelor cadastrale. Un exemplar din planurile si registrele cadastrale se transmite cu titlu gratuit unitatilor administrativ-teritoriale.

Art. 13

Agentia Nationala si oficiile teritoriale din subordine au obligatia de a furniza, la cerere, organelor abilitate evidentele necesare stabilirii valorii de impunere.

Art. 14

Completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale necesare intocmirii si tinerii la zi a planurilor cadastrale si hartilor topografice se realizeaza sub coordonarea Agentiei Nationale.

Art. 15

Oficiul teritorial controleaza, avizeaza si receptioneaza, dupa caz, lucrarile de geodezie, topografie, cadastru si cartografie.

Art. 16

Modul de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei si cartografiei se stabileste prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, cu consultarea uniunii profesionale infiintate prin lege speciala.

<– INAPOI LA LEGEA 7/1996

<–INAPOI LA CAPITOLUL 2

URMATORUL TITLUL II – Publicitatea imobiliara, CAPITOLUL I – Evidenta cadastral-juridica–>

 

Posted in Legea 7/1996 modificata de legea 133/2012 - Varianta completa.

2 Comments

  1. Pingback: CAPITOLUL I - Evidenta cadastral-juridica

  2. Pingback: Varianta la zi - Legea 7/1996 - 2012

Comments are closed.