CAPITOLUL II Organizarea activităţii de cadastru

CAPITOLUL II

Organizarea activitatii de cadastru

Art. 4

Agentia Nationala are urmatoarele atributii principale:

a) coordoneaza si controleaza executarea lucrarilor de cadastru si asigura inscrierea imobilelor in registrul de publicitate imobiliara la nivelul intregii tari;

b) controleaza executarea lucrarilor de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie si teledetectie la nivelul intregii tari;

c) elaboreaza regulamente si norme, promoveaza tehnici, procedee si metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene, conform progreselor stiintifice si tehnice in domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei si publicitatii imobiliare;

d) autorizeaza persoanele fizice si juridice care pot executa lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii speciale care reglementeaza infiintarea uniunii profesionale a acestora;

e) organizeaza si administreaza fondul national de geodezie si cartografie, precum si baza de date a sistemului integrat de cadastru si carte funciara;

f) asigura, in conditiile legii, executarea, completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale;

g) asigura executarea si actualizarea hartilor oficiale;

h) avizeaza continutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si al altor documente cartografice destinate uzului public;

i) pune la dispozitia autoritatilor publice si a altor institutii interesate, in conditiile legii, situatii statistice de sinteza privind terenurile si constructiile;

j) indeplineste sarcinile ce rezulta din angajamentele internationale in domeniul sau de activitate;

k) participa la organizarea si coordonarea masuratorilor in vederea aplicarii legilor funciare;

l) avizeaza tehnic expertizele efectuate de catre expertii judiciari in specialitatea topografie, geodezie si cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instantelor de judecata. Avizele mentionate mai sus vor fi date de oficiul teritorial in baza unui regulament comun, elaborat de Agentia Nationala si Ministerul Justitiei;

m) asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate;

n) asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrarilor de carte funciara;

o) asigura inscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii judiciare in legatura cu bunul imobil;

p) asigura formarea profesionala continua si pregatirea personalului prin intermediul Centrului de Pregatire Profesionala al Agentiei Nationale, institutie fara personalitate juridica, prin Institutul Notarial Roman sau prin alte entitati abilitate;

p1) realizeaza, actualizeaza si administreaza registrul electronic national al nomenclaturilor stradale;

p2) realizeaza si intretine geoportalul INSPIRE al Romaniei si asigura compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al Comunitatii Europene, indeplineste alte atributii care ii revin prin Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania.

r) indeplineste si alte atributii ce au legatura cu activitatea specifica.

Art. 41

(1) Nomenclatura stradala se aproba prin hotarare a consiliului local, se organizeaza pe fiecare localitate si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la atribuirea denumirii strazii si a numarului administrativ.

(2) Registrul electronic national al nomenclaturilor stradale reprezinta sistemul unic de referinta la nivel national, in care sunt inscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, oraselor si al municipiilor. Registrul este obligatoriu de utilizat de institutiile si autoritatile administratiei publice centrale si locale in activitatea specifica. Agentia Nationala asigura institutiilor si autoritatilor publice, precum si notarilor publici accesul liber si gratuit la registru.

(3) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a furniza si actualiza datele cu privire la nomenclatura stradala proprie din registrul electronic al nomenclaturilor stradale.

(4) Modificarea adresei administrative a imobilului se noteaza in cartea funciara. Prin exceptie de la prevederile art. 50 alin. (1), incheierea prin care se dispune notarea modificarii adresei administrative se comunica numai la cererea persoanei interesate.

 

Art. 5

(1) Atributiile si raspunderile oficiilor teritoriale, precum si ale Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare ale acestora, aprobate prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.

(2) Receptia lucrarilor, executate de persoanele fizice si juridice autorizate in conditiile art. 4 lit. d), se realizeaza de catre Agentia Nationala sau de oficiile teritoriale, dupa caz.

(3) Informatiile inregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara pot fi redate si arhivate sub forma de inregistrari, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor. Acestea au aceleasi efecte juridice si forta probanta echivalenta cu cea a inscrisurilor in baza carora au fost inregistrate.

 (4) Administrarea bazei de date prevazute la alin. (3) se realizeaza de catre Agentia Nationala si oficiile teritoriale. Consultarea situatiei cadastral-juridice a unui imobil inregistrat in baza de date se poate face de catre orice persoana utilizand datele de identificare ale imobilului.

 (5) Cererile de inscriere, precum si cele pentru obtinerea de informatii se vor putea face si in format electronic, fiind inregistrate si procesate cu efecte juridice echivalente. Comunicarile incheierilor, extraselor, copiilor de pe acte sau planuri se pot face in format electronic sau pe suport hartie, conform solicitarii.

Art. 6

Institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si al securitatii nationale pot executa, cu mijloace proprii in domeniul specific de activitate, lucrarile de cadastru, geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie si cartografie necesare apararii, ordinii publice si securitatii nationale, conform normelor tehnice si standardelor proprii, aprobate prin ordine ale conducatorilor acestor institutii, cu avizul Agentiei Nationale.

Art. 7

Datele geodezice si cartografice interesand apararea tarii, ordinea publica si securitatea nationala se pastreaza, dupa caz, de catre institutiile competente potrivit domeniului de activitate.

Art. 8

(1) Activitatea Agentiei Nationale si a unitatilor subordonate este finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Agentia Nationala poate beneficia de programe cu finantare internationala.

(2) Toate incasarile Agentiei Nationale si ale unitatilor subordonate se fac venit la bugetul de stat. Agentia Nationala si unitatile subordonate incaseaza sume din:

a) servicii prestate;

b) tarife stabilite conform actelor normative;

c) inchirieri de spatii si aparatura;

d) alte sume incasate in conditiile legii.

(3) Tarifele si incasarile prevazute la alin. (2) lit. a) si b) nu sunt purtatoare de TVA, in conformitate cu prevederile art. 127 alin. (4)–(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste prevederi se aplica si tuturor tarifelor, taxelor, precum si onorariilor notariale percepute exclusiv in cadrul lucrarilor sistematice de cadastru efectuate in vederea inscrierii in cartea funciara. Plata onorariilor si tarifelor in vederea eliberarii certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a posesorului ca proprietar si in vederea dezbaterii procedurilor succesorale necesare finalizarii inregistrarilor sistematice se face de catre Agentia Nationala, din sumele alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinatie. Cuantumul onorariilor si tarifelor ce se vor percepe pentru fiecare procedura in parte, prevazuta la teza anterioara, se va stabili prin protocol incheiat intre Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania. Protocolul se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale si hotarare a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

4. Abrogat.

 (5) Tarifele pentru cererile avand ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agentia Nationala si unitatile sale subordonate pot fi incasate de notarii publici in numele Agentiei Nationale si pe chitantierele puse la dispozitie de catre aceasta sau pe bonuri fiscale, in baza unui comision stabilit prin negociere intre Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici, negociere ce va face obiectul protocolului de colaborare privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea prezentei legi.

(6) Tarifele pentru servicii de publicitate imobiliara pot fi incasate si de alte institutii sau persoane, in baza protocoalelor de colaborare incheiate cu Agentia Nationala.

(7) Tarifele se stabilesc, se modifica si se actualizeaza prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, la propunerea consiliului de administratie al Agentiei Nationale.

(8) Veniturile incasate se vireaza in contul Agentiei Nationale deschis la Trezoreria Statului.

(9) Agentia Nationala poate colabora cu persoane fizice si juridice romane sau straine de specialitate, in conditiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzatoare domeniului sau de activitate.

(10) Abrogat.

(11) Abrogat.

(12) Abrogat.

(13) Agentia Nationala isi asuma intreaga responsabilitate in implementarea Proiectului cadastrului si publicitatii imobiliare, finantat prin imprumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), si a celorlalte acorduri internationale ce implica imprumuturi nerambursabile sau garantii de la stat, asumate anterior de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, inclusiv pentru partea preluata de la Ministerul Justitiei.

(14) Agentia Nationala va face toate demersurile necesare amendarii acordurilor de imprumut internationale pentru a se realiza inlocuirea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a Ministerului Justitiei cu Agentia Nationala.

 (15) Se instituie Programul national de cadastru si carte funciara, in scopul eliberarii certificatelor pentru inscrierea in cartea funciara a posesorilor ca proprietari si, dupa caz, a dezbaterilor succesorale, a intocmirii documentatiilor cadastrale si a inregistrarii gratuite a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara.

(151) Programul prevazut la alin. (15) se realizeaza pe baza strategiei Agentiei Nationale, aprobate de consiliul de administratie, iar finantarea cheltuielilor privind realizarea acestuia se asigura din bugetul de stat prevazut la alin. (2), precum si din alte surse financiare alocate din bugetul unitatilor administrativ-teritoriale sau din surse internationale.

 (16) Organele si autoritatile administratiei publice centrale, unitatile administrativ-teritoriale, precum si alte persoane juridice interesate, care au resurse financiare pentru realizarea programului prevazut la alin. (15), vor incheia protocoale de colaborare cu Agentia Nationala cu privire la caietul de sarcini, modalitatile de avizare, de verificare, de receptie si de inscriere in cartea funciara, precum si cu privire la utilizarea acestor informatii. Persoanele fizice si juridice interesate vor incheia un acord de finantare in conditiile legii.

 (17) Specificatiile tehnice continute in documentatiile de atribuire a contractelor de lucrari de specialitate sunt avizate pentru conformitate cu reglementarile specifice de catre Agentia Nationala inainte de initierea procedurilor de achizitie publica, sub sanctiunea neacordarii avizului de incepere a lucrarilor, respectiv a respingerii cererii de receptie. Autoritatile contractante nu fac plati pentru lucrarile de specialitate intocmite fara respectarea celor mentionate anterior.

<– INAPOI LA LEGEA 7/1996

<–INAPOI LA CAPITOLUL 1

URMATORUL CAPITOL – CAPITOLUL 3–>

Posted in Legea 7/1996 modificata de legea 133/2012 - Varianta completa.