ANCPI propune un proiect de act normativ privind regulamentul de avizare, receptie si inscriere in cadastru si CF

ANCPI propune un proiect de act normativ privind Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara.

Regulamentul reglementează procedurile de lucru în materie de cadastru și carte funciară și se adresează persoanelor autorizate si angajatilor ANCPI.

Odata cu intrarea in vigoare a ordinului privind aprobarea acestui regulament se abroga

a)      Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006

b)     Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006

c)      Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 108/2010

ANCPI anunta ca Propunerile si observatiile privind proiectul de act normativ se pot face la adresa de e-mail office@ancpi.ro, pana la data de 14.01.2013


Intregul Regulement il puteti gasi aici

Câteva din articolele prezentului regulament le prezentăm mai jos:

Art. 26.  Partea digitală a documentației cadastrale va cuprinde trei fișiere:

–       fișier .cpxmp

–       fișier  .dxf

–       fișier .pdf, cu tot conținutul dosarului ce se va anexa cererii care urmează a fi înregistrată la oficiul teritorial.

Art. 27. Partea analogică a documentației cadastrale va cuprinde o succesiune de piese scrise a căror ordine este obligatorie și este următoarea:

1)    borderou;

2)    dovada achitării tarifului, dupa caz;

3)    formularele tipizate de cereri și declarații;

4)    certificat fiscal, dupa caz;

5)    copii ale actelor de identitate ale proprietarilor persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice;

6)    copie a extrasului de carte funciară, după caz;

7)    originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul carora se solicită înscrierea;

8)    memoriu tehnic;

9)    plan de amplasament și delimitare;

10) releveele construcțiilor, după caz;

11) plan de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat.

…..

Art. 28.  Realizarea documentațiilor cadastralepresupune parcurgerea următoarelor etape:

a) documentarea tehnică,

b) execuţia lucrărilor de teren şi birou,

c) întocmirea documentaţiilor.

Art. 29.  Proprietarului îi revine răspunderea privind cunoaşterea limitelor imobilului, indicarea, şi conservarea acestora, precum și punerea la dispoziția persoanei autorizate a tuturor actelor/documentelor pe care le deține.

Art. 30.  Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii documentaţiei şi corespondenţa acesteia cu realitatea din teren, pentru identificarea precum și, în cazul trasărilor, pentru materializarea limitelor imobilului în concordanţă cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziţie de proprietar revine persoanei autorizate. Persoana autorizată este obligată să execute măsurătorile la teren şi să completeze toate rubricile anexelor prevăzute de prezentul regulament. Toate piesele aferente părții tehnice din documentația cadastrală sunt însușite de persoana autorizată prin ștampilă și semnătură.

Art. 43. Referentul sau persoana desemnată din cadrul oficiului teritorial/biroul teritorial înregistrează cererea după:

– verificarea existenţei tuturor pieselor din documentație așa cum sunt menționate în borderou

–  verifică ordinea pieselor din dosar

–  verifică existența fișierelor

–  verifică achitarea tarifului legal.

–  încarcă fișierul .cpxml

Art. 44.  Tariful se achită de către solicitant sau de către orice altă persoană interesată, dacă părţile convin astfel și se încasează anticipat înregistrării cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate.

Art. 49. (1) Inspectorul de cadastru verifică documentaţia, iar în cazul în care aceasta este întocmită incorect completează nota de respingere şi o transmite împreună cu documentaţia la serviciul de publicitate imobiliară, în vederea întocmirii încheierii de respingere.

Art. 51. (1) Numerotarea cadastrală se realizează pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, care se identifică prin codul SIRSUP extras din „Registrul permanent al unităţilor administrativ-teritoriale” publicat de Institutul Naţional pentru Statistică.

(2) Numărul cadastral al imobilului este identificatorul unic de legătură între baza de date grafică şi baza de date textuală în sistemul informatic integrat de cadastru şi publicitate imobiliară.

Căile de atac împotriva încheierii de carte funciară

Art. 58  Încheierile de carte funciară sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege.

Art. 59. Cel care a cerut înscrierea nu va putea modifica sau întregi, prin căile de atac exercitate, cererea pe care s-a întemeiat încheierea registratorului.

Art. 60. (1) Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere a cererii de înscriere, în termen de 15 zile de la comunicare.

(2) Cererea de reexaminare, însoţită de copia încheierii de carte funciară atacate se depune la biroul teritorial în circumscripţia căruia este situat imobilul.

(3) Cererea de reexaminare se soluţionează prin încheiere de către registratorul-şef, în termen maximal de 20 de zile calendaristice. Reexaminarea părţii tehnice a documentaţiei este în sarcina inginerului-şef şi se constată printr-un referat care stă la baza emiterii încheierii prin care se soluţionează cererea de reexaminare.

(4) Soluţionarea cererii de reexaminare se face cu aplicarea dispoziţiilor referitoare la procedura de rezolvare a unei cereri de înscriere, în baza actelor anexate cererii iniţiale. Pentru soluţionarea cererii de reexaminare, registratorul șef are posibilitatea de a solicita înscrisuri noi.

(5) Dosarul se înaintează în termen de cel mult 2 zile lucrătoare registratorului-şef şi este format din: cererea de reexaminare, copia certificată a tuturor actelor şi a documentaţiilor care au stat la baza emiterii încheierii de carte funciară atacate, dovada efectuării comunicării acesteia, copia certificată a cărţii funciare, precum şi referatul inginerului-şef, după caz. De îndeplinirea acestei obligaţii este responsabil registratorul coordonator şi registratorul care a pronunţat încheierea supusă reexaminării.

(6) După soluţionarea cererii de reexaminare, dosarul se arhivează la biroul teritorial unde s-a înregistrat cererea.

Art. 61. (1) Împotriva încheierii de reexaminare se poate formula plângere în termen de 15 zile de la comunicare.

(2) Plângerea împotriva încheierii registratorului-şef prezentată direct, prin poştă ori prin curier se depune la biroul teritorial care a comunicat-o, se menţionează în registrul general de intrare sub numărul dosarului iniţial, fără a primi număr nou de înregistrare, cu precizarea datei depunerii acesteia.

(3) Plângerea împotriva încheierii se poate depune şi direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, situaţie în care instanţa va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea copiei dosarului încheierii şi a copiei cărţii funciare, precum şi notarea plângerii în cartea funciară.

(4) Dosarul care se înaintează instanţei este format din: copia certificată a tuturor actelor şi a documentaţiilor care au stat la baza emiterii încheierii de carte funciară, precum şi a încheierii registratorului-şef prin care s-a soluționat cererea de reexaminare, primul exemplar al plângerii, copia certificată a cărţii funciare şi dovada efectuării comunicărilor. Dacă, ulterior, sunt înregistrate și alte plângeri privind acelaşi dosar, se vor înainta şi acestea instanţei, cu menţionarea numărului iniţial de comunicare.

(5) După verificarea dosarului şi notarea din oficiu a plângerii în cartea funciară de către asistentul-registrator, se înaintează de îndată dar nu mai târziu de 15 zile de la înregistrare, judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, cu adresă de înaintare semnată de registratorul șef sau registratorul coordonator, după caz, și de către referentul de la arhivă.

Art. 62. (1) În caz de admitere a plângerii, hotărârea definitivă a instanţei judecătoreşti va produce efecte pentru cartea funciară de la data înregistrării cererii de înscriere la biroul teritorial şi se va opera de la data depunerii unui exemplar conform cu originalul al sentinţei prin care a fost admisă plângerea, cu menţiunea că este rămasă definitivă.

(2) În caz de admitere a plângerii, hotărârea definitivă a instanței judecătorești va produce efecte de la data înregistrării cererii de înscriere la biroul teritorial și va avea același rang cu cererea inițială.

(3) În cazul în care prin hotărârea judecătorească nu s-a dispus efectuarea unor operațiuni de carte funciară, dosarul se depune la arhivă la numărul iniţial, radiindu-se totodată notarea plângerii din cartea funciară.

Sursa: ANCPI

Posted in Stiri.