TITLUL III – Dispozitii tranzitorii, sanctiuni si dispozitii finale, CAPITOLUL I – Dispozitii tranzitorii

TITLUL III

Dispozitii tranzitorii, sanctiuni si dispozitii finale

CAPITOLUL I

Dispozitii tranzitorii

Art. 56

(1) Inscrierile facute in conformitate cu actele normative in vigoare in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni, in cartile funciare si in cartile de publicitate funciara, inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi vor produce si dupa aceasta data efectele prevazute, cu exceptia cazurilor in care drepturile de proprietate si celelalte drepturi reale au fost afectate in orice mod prin efectul legii.

(2) Toate documentele de evidenta si publicitate imobiliara se preiau si se conserva de catre birourile teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale in a caror raza de activitate se afla imobilele.

(3) Abrogat.

Art. 57

Actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept real imobiliar, valabil incheiat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, netranscris in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni ori, dupa caz, neinscris in cartea funciara, isi produce efectele la data inscrierii in cartea funciara, potrivit prevederilor prezentei legi. Actul sub semnatura privata, valabil incheiat, va fi luat in considerare daca are data certa anterioara intrarii in vigoare a Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Art. 58

 (1) In cazul in care reconstituirea dreptului de proprietate funciara se face pe baza planurilor parcelare care corespund vechilor harti topografice, cu mentionarea numerelor topografice ale parcelelor in regiunile de carte funciara supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare si Decretului nr. 2.142/1930 pentru functionarea cartilor funduare centrale pentru caile ferate si canaluri, inscrierile privitoare la imobile, cuprinse in cartile funciare, vor continua sa fie facute in aceste carti, cu respectarea si in conditiile dispozitiilor prezentei legi, ale legilor speciale de reconstituire a dreptului de proprietate funciara si ale Codului civil, situatie in care pana la realizarea cadastrului general se va inscrie doar dreptul de proprietate, fara reprezentarea grafica a acestuia. In cazul in care, dupa verificarile facute de oficiul de cadastru avand la baza planul de carte funciara si ortofotoplanul, se constata diferente, titlul de proprietate va fi inscris in cartea funciara in baza unei documentatii cadastrale.

(2) Pana la deschiderea noilor carti funciare, in conditiile art. 581, in regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, privilegiile si ipotecile legale, sechestrul, urmarirea imobilului, a fructelor si veniturilor sale, punerea in miscare a actiunii penale, actiunile pentru apararea drepturilor reale privitoare la imobilele neinscrise in cartea funciara, precum si actele si faptele juridice privitoare la drepturile personale sau la alte raporturi juridice in legatura cu aceste imobile vor continua sa fie transcrise ori, dupa caz, inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara, cu respectarea dispozitiilor Codului civil si ale prezentei legi.

(3) In cazul inscrierii unei constructii, al dezlipirii sau alipirii unor imobile inscrise in carti funciare intocmite in baza Decretului-lege nr. 115/1938 si pentru inscrierea imobilelor dobandite in temeiul legilor de restituire a proprietatilor funciare, se va intocmi o documentatie cadastrala in vederea deschiderii unei noi carti funciare, potrivit prevederilor prezentei legi.

(4) Titlurile de proprietate emise in baza legilor de restituire a proprietatilor funciare se vor inscrie din oficiu in cartea funciara pe baza planurilor parcelare validate de comisia judeteana de aplicare a legilor de restituire a proprietatilor funciare si receptionate de catre oficiul teritorial, potrivit regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale.

Art. 581

(1) Prima inregistrare a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara se poate realiza si in baza certificatului de mostenitor sau a actului de partaj voluntar incheiat in forma autentica, a partajului judiciar si a documentatiei cadastrale.

(2) In cazul lucrarilor de inregistrare in cadastru si in cartea funciara realizate la cererea persoanelor interesate, daca suprafata din masuratori este diferita de suprafata inscrisa in cartea funciara, de cea din documentatia cadastrala precedenta pentru care nu s-a deschis carte funciara sau de suprafata din actele de proprietate, cererea de receptie si inscriere in cartea funciara se solutioneaza astfel:

a) daca suprafata din masuratori este mai mica, atunci suprafata din masuratori se inscrie in cartea funciara in baza documentatiei cadastrale si a declaratiei proprietarului;

b) daca suprafata din masuratori este mai mare in proportie de pana la 10% inclusiv, in cazul terenurilor din intravilan, si de pana la 5% in cazul terenurilor din extravilan, atunci suprafata din masuratori se inscrie in cartea funciara in baza documentatiei cadastrale si a declaratiei proprietarului;

c) daca suprafata din masuratori este mai mare decat procentul stabilit la lit. b), se va depune certificatul prevazut la art. 111alin. (2).

(3) Directorul general al Agentiei Nationale va putea emite instructiuni in vederea stabilirii procedurii administrative de inscriere in cartea funciara a suprafetei masurate.

(4) In cazul imobilelor proprietatea publica a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizeaza la cererea conducatorului institutiei publice centrale sau locale, dupa caz, in baza actelor de proprietate, iar in lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, certificate pentru conformitate.

(5) Pentru imobilele proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale, in lipsa actelor de proprietate sau a extraselor de pe inventarul bunurilor respective, se poate dispune inscrierea provizorie in baza hotararii emise in conditiile legii de consiliile judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de consiliile locale.

(6) In cazul proprietatii private, in lipsa actelor de proprietate asupra terenurilor, la cererea persoanelor interesate, se va putea inscrie posesia in baza documentelor prevazute la art. 111alin. (3).

(7) Drepturile reale care pot fi dobandite in temeiul uzucapiunii vor ramane valabil dobandite, daca titularul dreptului le-a posedat cu buna-credinta, potrivit legii, timp de 5 ani de la inscrierea posesiei in cartea funciara.

Art. 59

Abrogat.

Art. 60

Modul de inscriere a imobilelor apartinand institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice si al sigurantei nationale se va stabili de catre aceste organe, impreuna cu Agentia Nationala.

Art. 61

 (1) Daca se constata unele diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala din teren, rezultata din masuratorile executate pentru intocmirea cadastrului, primarul va dispune instiintarea proprietarilor interesati.

(2) Plusurile si minusurile de teren de pe aceeasi unitate administrativ-teritoriala se compenseaza intre proprietarii in cauza.

(3) Plusurile si minusurile de teren se stabilesc de catre persoanele autorizate care efectueaza masuratorile si se comunica celor in cauza si primarilor.

Art. 62

Orice neintelegeri cu privire la identificarea si masurarea parcelelor de teren, precum si cu privire la proprietarii acestora, se vor solutiona de catre instantele judecatoresti.

Art. 63

(1) Agentia Nationala intocmeste, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, regulamentul de organizare si functionare a birourilor teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale.

(2) Persoanele autorizate privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei, vor proceda, in baza legii speciale, la constituirea unei uniuni profesionale.

<– INAPOI LA LEGEA 7/1996

<–INAPOI LA TITLUL II – CAPITOLUL II  Procedura de inscriere in cartea funciara

URMATORUL TITLUL II –CAPITOLUL II – Sanctiuni–>

Posted in Legea 7/1996 modificata de legea 133/2012 - Varianta completa.