CAPITOLUL III – Dispozitii finale

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

Art. 66

(1) Abrogat.

(2) Oficiile teritoriale si birourile teritoriale realizeaza, pastreaza si asigura conservarea copiilor de siguranta de pe documentele de cadastru, geodezie, cartografie si publicitate imobiliara, inclusiv de pe microfilme sau suporturi informatice.

Art. 67

Sistemele informationale specifice domeniilor de activitate proprii ale ministerelor se realizeaza de catre autoritatile publice centrale care raspund de domeniile respective. Autoritatile publice centrale colaboreaza cu Agentia Nationala in cadrul programului prevazut la art. 8 alin. (15).

Art. 68

 (1) Informatiile referitoare la reteaua geodezica nationala, hartile oficiale, cadastrul si publicitatea imobiliara sunt informatii publice si reprezinta bun proprietate publica a statului si sunt in administrarea Agentiei Nationale prin unitatile subordonate. Aceste informatii se pot consulta si sunt accesibile oricaror persoane fizice sau juridice contra cost.


(2) Informatiile mentionate mai sus pot fi consultate gratuit de catre autoritatile publice centrale si locale in vederea realizarii proiectelor de interes national.

Art. 681

In indeplinirea obligatiilor legale referitoare la activitatea de cadastru si publicitate imobiliara, masurile care se au in vedere se stabilesc prin protocolul incheiat intre Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, protocol aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale si hotarare a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 69

(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Abrogat.

 (3) Pana la data de 31 decembrie 2020, titularii sarcinilor inscrise in registrele de transcriptiuni-inscriptiuni vor solicita deschiderea cartilor funciare pentru imobilele in cauza, in conditiile prezentei legi, si transcrierea sarcinilor valabile, cu scutire de la plata tarifelor.

(31) Sarcinile care sunt stinse prin implinirea termenului sau din orice alta cauza nu vor mai fi inscrise in cartile funciare, iar daca s-au inscris, acestea vor putea fi radiate la cererea persoanelor mentionate in cuprinsul art. 113alin. (2) sau din oficiu.

(4) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:

– art. 37–43 din Legea fondului funciar nr. 59 din 29 octombrie 1974, publicata in Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974, cu modificarile ulterioare;

– anexa nr. 1 la Decretul nr. 146/1985 privind infiintarea colectivelor de lucrari cadastrale;

– Decretul nr. 305 din 15 septembrie 1971 privind activitatea geodezica, topofotogrammetrica si cartografica, precum si procurarea, detinerea si folosirea datelor si documentelor rezultate din aceasta activitate, publicat in Buletinul Oficial nr. 111 din 26 septembrie 1971;

– orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

<– INAPOI LA LEGEA 7/1996

<–INAPOI LA CAPITOLUL  2- Sanctiuni

Posted in Legea 7/1996 modificata de legea 133/2012 - Varianta completa.

One Comment

  1. Pingback: Varianta la zi - Legea 7/1996 - 2012

Comments are closed.