Servicii prestate: Masuratori cu GPS GNSS

Data finalizarii: 8/14/2013

Scurta descriere: Atribuire numar cadastral, actualizare date imobil

Data finalizarii: 7/16/2013

Scurta descriere: Documentatie de dezmembrare